Icon--AD-black-48x48 Icon--address-consumer-data-black-48x48 Icon--appointment-black-48x48 Icon--back-left-black-48x48 Icon--calendar-black-48x48 Icon--Checkbox-check Icon--clock-black-48x48 Icon--close-black-48x48 Icon--compare-black-48x48 Icon--confirmation-black-48x48 Icon--dealer-details-black-48x48 Icon--delete-black-48x48 Icon--delivery-black-48x48 Icon--down-black-48x48 Icon--download-black-48x48 Ic-OverlayAlert Icon--externallink-black-48x48 Icon-Filled forward-right_adjusted Icon--grid-view-black-48x48 Icon--info-i-black-48x48 Icon--Less-minimize-black-48x48 Icon-Filled Icon--List-Check-black Icon--List-Cross-black Icon--list-view-mobile-black-48x48 Icon--list-view-black-48x48 Icon--More-Maximize-black-48x48 Icon--my-product-black-48x48 Icon--newsletter-black-48x48 Icon--payment-black-48x48 Icon--print-black-48x48 Icon--promotion-black-48x48 Icon--registration-black-48x48 Icon--Reset-black-48x48 share-circle1 Icon--share-black-48x48 Icon--shopping-cart-black-48x48 Icon--start-play-black-48x48 Icon--store-locator-black-48x48 Ic-OverlayAlert Icon--summary-black-48x48 tumblr Icon-Filled vine Ic-OverlayAlert whishlist

Tập Đoàn 3M


Số Liệu Hoạt Động Hàng Năm.     

Doanh số toàn cầu : $32.8 tỉ USD.
Hoạt động ở hơn 70 quốc gia.
Sản phẩm 3M có mặt ở 200 quốc gia và vùng lãnh thổ
Nhân viên toàn cầu 96,000 người
3M phục vụ khách hàng thông qua 4 Lĩnh vực chính .

     • Lĩnh Vực Công Nghiệp & Bảo Hộ Lao Động: 

Lĩnh vực này phục vụ ngành công nghiệp, ngành điện & ngành an toàn toàn cầu. Lĩnh vực này bao gồm những sản phẩm an toàn, keo băng keo, vật liệu mài mòn, trám trét & bảo vệ bề mặt, sản phẩm trong ngành điện, sản phẩm phục vụ sữa chửa ô tô, hạt làm mát mái tôn. Lĩnh vực này mang lại 12 tỉ đô la doanh thu hàng năm.


     • Lĩnh Vực Giao Thông & Điện Tử: 

Lĩnh vực này phục vục những nhà sản xuất phương tiện vận chuyễn & thiết bị điện tử. Lĩnh vực điện tử bao gồm (vật liệu hiển thị, phản quang, vật liệu giải pháp cho ngành điện tử), phương tiện vận chuyễn, hàng không, giải pháp thương mại, vật liệu mới & giải pháp an toàn giao thông. Lĩnh vực này mang lại 10 tỉ đô la doanh thu hằng năm.


     • Lĩnh Vực Chăm Sóc Y Tế: 

Phục dụ ngành y bao gồm giải pháp ngành y tế, chăm sóc cá nhân, giải pháp vô trùng, hệ thống thông tin sức khỏe, hệ thống phân phối thuốc & an toàn thực phẩm. Lĩnh vực này mang lại 7 tỉ đô la doanh thu hằng năm.


     • Lĩnh Vực Hàng Tiêu Dùng: 

Lĩnh vực này phục vụ vệ sinh & chăm sóc nhà, văn phòng phẩm, chăm sóc cá nhân. Lĩnh vực này mang lại 5 tỉ đô la doanh thu hằng năm.

   


BackBack